Algemene Ledenvergadering 2022

 
 
Beste leden,
 
Door corona is het jaar 2021 ook voor ons als wijkvereniging een bijzonder en lastig jaar geweest.
Helaas was de start van 2022 niet heel anders, maar gelukkig ziet het er voor nu weer wat beter uit.
Middels deze email willen wij jullie over een aantal zaken informeren, te weten:
 
 • jaarvergadering / kascontrole
 • activiteiten voor 2022
 • bestuurswissel
Jaarvergadering / kascontrole
Ondanks het bijzondere jaar willen wij op korte termijn toch nog een keer bij elkaar komen om de jaar 2021 te evalueren, de planning voor 2022 te bespreken en de inkomsten en uitgaven te bespreken. Wij willen die doen op maandag 16 mei, 20.00 uur in de Geseldonk. Het verzoek om jullie komst vooraf te melden bij via knop ->aanmelden activiteit.
 
Activiteiten voor 2022
Gezien de huidige bezetting van het bestuur en privé omstandighed
en zijn wij voornemens de planning voor het jaar 2022 eenvoudig te houden. 
De zomer BBQ willen wij dit jaar net als vorig jaar laten verzorgen door "De Koning" en wel op burendag zijnde 24 september 2022. De opzet van deze dag zullen wij tijdens de jaarvergadering met onze leden bespreken.
 
Naast de zomer willen wij ons voor dit jaar nog enkel richten op het bloemschikken en hopelijk het jaar 2023 starten met ons winterfestijn.
 
 
Bestuurswissel
Helaas moeten wij jullie mededelen dat Willy door gezondheidsklachten besloten heeft zijn bestuursfunctie voor de wijkvereniging neer te leggen, iets wat wij als bestuur jammer vinden maar ook begrijpen. Wij zullen als vereniging Willy heel erg gaan missen. Willy heeft nog wel zorggedragen voor een goede vervanger in de naam van Jaap Postma, oud bestuurslid van onze vereniging. Met deze "wissel" blijft het bestuur bestaan uit drie leden, waar wij als wijkvereniging streven naar een bestuur van 4 leden. Niet omdat het zoveel werk is maar voor de ideeën en continuïteit van onze vereniging. Wij zouden het fijn vinden als iemand zich aan zal melden voor een bestuursfunctie.
 
Voor nu vertrouwen wij erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zien jullie aanmelding voor de ledenvergadering gemoet en zien jullie graag op 16 mei in de Geseldonk
 

Inloop: 20:00
Aanvang: 20:30 uur
start borrel: 21:30
Einde : 22:00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen van de jaarvergadering van 09 maart 2020
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag wijkvereniging
 5. Financieel verslag
 6. Verslag kascommissieleden
 7. Benoemen kascommissieleden
 8. Bestuursverkiezing - Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. Willy Kuijpers. Namens het bestuur wordt dhr. Jaap Postma voorgedragen als nieuwe secretaris.
 9. Buurtpreventie
 10. Activiteiten 2022
 11. Rondvraag
 12. Sluiting