Opzet Buurpreventie team Ashorst

Oorsprong

In de wijk Ashorst is sinds eind 2005 buurtpreventie. Buurtpreventie is bedoeld om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te behouden of te vergroten door een actieve signalerende rol van bewoners. Zij zijn de oren en ogen op het gebied van de veiligheid en leefbaarheid en signaleren verdachte, onveilige of onleefbare situaties.

 

Afhankelijk van de aard van de situatie wordt die gemeld bij de politie en/of besproken in het buurtpreventie-overleg. Vanuit dat overleg worden zo nodig voorstellen gemaakt die vervolgens worden besproken met de wijkraad, politie, stadswacht, brandweer, gemeente of woningbouwvereniging . Hierdoor krijgen bewoners meer grip op hun omgeving, wordt de sociale cohesie versterkt en kan de buurtpreventie bijdragen aan een groter vertrouwen in elkaar en de veiligheidsinstanties. De anonimiteit verdwijnt en door de organisatievorm is er een fijnmazig netwerk voor de aanpak van problemen.

Veiligheid en Leefbaarheid

Iedereen wil in een prettige omgeving wonen, waar mensen op een goede manier met elkaar omgaan. Waar volwassenen en kinderen zich veilig voelen. In de rust van zo’n omgeving ontwikkelen mensen zich en kunnen zij onbezorgd werken aan hun toekomst. Dat alles gaat natuurlijk niet vanzelf. Iedereen dient daar zijn of haar steentje aan bij te dragen.

 

In onze wijk Ashorst is dat sinds 2005 georganiseerd in de vorm van een buurtpreventieteam. Buurtpreventie is dus bedoeld om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te behouden of te vergroten door een actieve signalerende rol van bewoners. Zij zijn de oren en ogen op het gebied van de veiligheid en leefbaarheid. Zij signaleren maatschappelijke onverantwoorde zaken en signaleren verdachte, onveilige of onleefbare situaties.
Afgelopen jaren is de aandacht o.a. gericht geweest op de overlast van de jeugd, groenvoorziening, de veiligheid op de trottoirs en de beveiliging. Denk hierbij aan het samen met de gemeente kijken naar snoeiplannen, aanplanting, groen rondom de Schaar, etc. Afhankelijk van de aard van de situatie wordt die gemeld bij de politie of bij de gemeente en/of besproken in het buurtpreventie-overleg.

 

Vanuit dat overleg worden deze indien nodig besproken met de wijkraad, politie, stadswacht, brandweer, gemeente, woningbouwvereniging of andere instanties. Ook omgekeerd krijg je zo informatie terug over op handen zijnde plannen zodat je ook in een vroegtijdig stadium je eigen mening kunt laten horen. Hierdoor krijgen bewoners meer grip op hun omgeving, wordt de sociale cohesie versterkt en kan de buurtpreventie bijdragen aan een groter vertrouwen in elkaar en de veiligheidsinstanties. De anonimiteit verdwijnt en door de organisatievorm is er een fijnmazig netwerk voor de aanpak van problemen.

 

Het buurtpreventieteam bestaat uit een aantal bewoners uit de wijk met een diversiteit aan opleiding en ervaring die inmiddels de afgelopen jaren veel ervaring hebben opgedaan. Afgelopen jaren is de aandacht o.a. gericht geweest op de overlast van de jeugd en de veiligheid op de trottoirs en de beveiliging van brandgangen

Organisatie

Het buurtpreventieteam Ashorst is een werkgroep onder de wijkvereniging Ashorst en valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de wijkvereniging Ashorst. Binnen het bestuur treedt de voorzitter van de wijkvereniging Ashorst op als contactpersoon voor het buurtpreventieteam Ashorst.

 

Het buurtpreventieteam Ashorst bestaat uit een aantal straatcoördinatoren. Uit hun midden wordt een persoon gevraagd om op te treden als buurtcoördinator. Deze persoon zorgt samen met de voorzitter van de wijkvereniging voor het adequaat functioneren van het buurtpreventieteam; door het doorzetten en juist adresseren van meldingen, het faciliteren van de straatcoördinatoren en het informeren van relevante actoren en stakeholders zoals onze buurtbewoners, de wijkvereniging(-en), de gemeente Helmond, de politie, etc.

Werkwijze

Onveilige situaties kunnen op diverse wijzen worden gesignaleerd. De buurtbewoners kunnen hetzij door het melden via het algemene mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. hetzij door een van de straatcoördinatoren aan te spreken zaken doorgeven.

 

Een melding per mail wordt doorgezet aan de dichtstbijzijnde straatcoördinator die even contact opneemt met de melder om daarmee te laten merken dat de melding bekend is en indien nodig aanvullende informatie te verzamelen. Bij het mondeling aanspreken maakt de straatcoördinator zelf even een mail op. Hiervoor zal op termijn een format op de site ter beschikking komen.

 

De melding wordt besproken met de buurtcoördinator die zorgt voor doorzetten naar de instantie die geacht wordt de melding op te pakken. Als de melding is opgepakt wordt dit teruggekoppeld aan de straatcoördinator die dit vervolgens meldt aan de melder en checkt of de melding daarmee afgehandeld is.

 

Om kort met elkaar in verbinding te staan zal er een what’sapp groep worden aangemaakt waar de buurtcoördinator de beheerder van is. Eventuele acute situaties kunnen hierop gedeeld en gevolgd worden.

 

Spoedeisende meldingen kunnen door zowel bewoners als coördinatoren direct worden gedaan bij de daartoe bevoegde instanties zoals het algemeen nummer van de politie (0900-8844) of 112.

Gebied

Het gebied is iets groter dan de wijk Ashorst zelf. Dat is gedaan om parallel te lopen met de indeling van de gemeente en politie zodat het mogelijk is statistische vergelijkingen te maken op het gebied van de veiligheid en leefbaarheid.
Het gebied omvat de Hoofdstraat – St.Antoniusweg – Groene strook – Stepekolk-Oost – Slegersstraat –Hofplein – Hoofdstraat.

 

Het netwerk van het buurtpreventieteam moet dit gebied zo goed mogelijk afdekken. Indien dit onvoldoende het geval is geeft de buurtcoördinator aan in welke delen van de wijk gezocht moet worden naar nieuwe straatcoördinatoren. Door zorg van de voorzitter worden er vervolgens activiteiten gestart om nieuwe mensen hiervoor te vinden.

Rollen en verantwoordelijkheden

  • Bestuur wijkvereniging Ashorst: op basis van huishoudelijk regelement verantwoordelijk voor de instandhouding van het buurtpreventieteam;
  • Voorzitter wijkvereniging Ashorst: onderhoud namens het bestuur de contacten met het buurtpreventieteam Ashorst en faciliteert het team dusdanig dat het team haar taken binnen de mogelijkheden kan uitvoeren;
  • Buurcoördinator buurtpreventieteam Ashorst: zorgt voor de aansturing van de straatcoördinatoren binnen het buurtpreventieteam Ashorst door meldingen van wijkbewoners aan te nemen en uit te zetten bij de straatcoördinatoren en meldingen van de straatcoördinatoren te beoordelen en, eventueel na intern overleg met het team en/of de voorzitter van de wijkvereniging, uit te zetten bij de diverse instanties. Verder bewaakt de buurtcoördinator de dekking over het gebied;
  • Straatcoördinatoren: zijn voor buurtbewoners aanspreekpunt op situaties die de bewoners als onveilig ervaren, kijken welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn en zorgen middels meldingen dat instanties daadwerkelijk aangezet worden om actie te nemen.

All rights reserved 2022

alle rechten voorbehouden 2022